Danh sách sách được Giải thưởng Hồ Chí Minh
  • Sách được Giải thưởng Hồ Chí Minh Năm 2005

    • 1. Điều kiện sống và làm việc của công nhân công nghiệp đồng bằng sông Hồng của Bùi Minh Đạo (chủ biên)

  • Sách được Giải thưởng Hồ Chí Minh Năm 2000