Danh sách sách được Giải thưởng nhà nước
  • Sách được Giải thưởng nhà nước Năm 2005

    • 1. Hai công trình nghiên cứu về phật giáo và thành hoàng: của Bùi Minh Đạo (chủ biên)

  • Sách được Giải thưởng nhà nước Năm 2000

    • 1. "Vài nhận xét về thời kỳ cuối nhà Lê đến nhà Nguyễn Gia Long" (1954) và "Vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản" của TS. Nguyễn Trần Quế