Tìm kiếm sách
Tiêu đề
Tác giả
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân ĐÍnh
Kích thước: 14,5 x20,5
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 392
Tác giả: PGS.TS. Vương Xuân Tình
Kích thước: 14,5 x 20,5
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 474
Tác giả: Nguyễn Thẩm Thu Hà
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 339
Tác giả: Tập thể: Viện Dân tộc học
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 1246
Tác giả: Bùi Xuân Đính
Kích thước: 21 x 29,7 cm
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 1
Tập I: ISBN: 978-604-77-5020-7; Số trang: 591 trang Tập II: ISBN: 978-604-57-5020-7; Số trang: 694 trang
Tác giả: Vương Xuân Tình
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 378
Tác giả: Bùi Xuân Đính
Kích thước: 21 x 29,7 cm
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 455
ISBN: 987-604-57-3714-9
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
Kích thước: 21 x 29,7 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 981
ISBN: 978-604-77-5020-7
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)
Kích thước: 15 x 23 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 0
Tác giả: Trần Thị Hồng Yến (chủ biên)
Kích thước: 14x5 x 20x5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 412