Tìm kiếm sách
Tiêu đề
Tác giả
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Tác giả: Lê Minh Anh
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 242
ISBN: 9786049568688
Tác giả: Nguyễn Công Thảo
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 351
ISBN: 9786049569074
Tác giả: Trần Thị Mai Lan, Đoàn Việt (đồng chủ biên)
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 275
ISBN: 9786049569746
Tác giả: Nguyễn Công Thảo
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 274
ISBN: 9786049568565
Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân ĐÍnh
Kích thước: 14,5 x20,5
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 392
ISBN: 9786049568206
Tác giả: PGS.TS. Vương Xuân Tình
Kích thước: 14,5 x 20,5
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 474
ISBN: 978-604-956-820-6
Tác giả: Nguyễn Thẩm Thu Hà
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 339
ISBN: 978-604-956-788-9
Tác giả: Tập thể: Viện Dân tộc học
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 1246
ISBN: 9786049567605
Tác giả: Bùi Xuân Đính
Kích thước: 21 x 29,7 cm
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 0
Tập I: ISBN: 978-604-77-5020-7; Số trang: 591 trang; Tập II: ISBN: 978-604-57-5020-7; Số trang: 694 trang
Tác giả: Vương Xuân Tình
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 378