Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc. (03/03/2013)
Tác giả: Vương Xuân Tình, Trần Hồng Hạnh
Kích thước:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 303

Nghiên cứu phát triển bền vững về văn hóa của các tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc Việt Nam. Cuốn sách gồm 5 chương với những nội dung sau: Tổng quan tài liệu, khái niệm, lý thuyết, chỉ báo về phát triển bền vững văn hóa tộc người và các điểm nghiên cứu; Hội nhập kinh tế và văn hóa của các tộc người vùng Đông Bắc trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đặc điểm văn hóa truyền thống của các tộc người ; Đánh giá tính bền vững của văn hóa tộc người ; Tác động của hội nhập đến phát triển bền vững văn hóa của các tộc người vùng Đông Bắc.