Tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên (Nghiên cứu trường hợp Vườn Quốc gia Pù Mát và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông) (04/03/2013)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
Kích thước:
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 258

Nghiên cứu tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại hai điểm nghiên cứu là Vườn quốc gia Pù Mát và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Cuốn sách đề cập đến các nội dung chủ yếu sau: Những yếu tố liên quan đến sự hình thành và tồn tại tri thức địa phương; Tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất, nước, rừng; và các phong tục, tín ngưỡng, lễ hội liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.