Một số vấn đề dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay (14/02/2019)
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 1016
Cuốn sách Một số vấn đề về dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay: Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia năm 2017 tập hợp 64 bài viết được lựa chọn từ 113 báo cáo tham luận gửi đến hội nghị Dân tộc học thường niên năm 2017. Hội nghị đã tập hợp được những bài viết của những nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương quan tâm đến các vấn đề dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên/xuyên biên giới nước ta. Các báo cáo tham luận đã phân tích, đánh giá về những vấn đề chung và riêng trên nhiều lĩnh vực, từ các góc độ tiếp cận khác nhau.

Các báo cáo đã cung cấp một cái nhìn khá toàn diện về các vấn đề: Lý luận và chính sách; Kinh tế; Xã hội; văn hóa và tôn giáo tín ngưỡng. Qua đó nhận diện, đánh giá đúng thực trạng những vấn đề cơ bản, cấp bách về phát triển bền vững các tộc người ở vùng biên giới nước ta trong sự đối sánh với các tộc người bên kia biên giới. Đồng thời phân tích các yếu tố bên trong, bên ngoài tác động đến những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển bền vững của các tộc người và vùng biên giới nước ta hiện nay. Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, giải quyết tốt hơn các vấn đề dân tộc và tộc người ở vùng biên giới nước ta. Góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược và kế hoạch nghiên cứu đào tạo, tư vấn chính sách của ngành Dân tộc học/ Nhân học trong thời gian tới.

Thông tin cuốn sách:

Một số vấn đề dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay : Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia năm 2017 / Bùi Nhật Quang, Nguyễn Văn Chính, Trần Văn Hà… - H.: Khoa học xã hội, 2018 .- 1016 tr.; 24 cm .- ISBN 9786049563782

File đính kèm