Global Debates, Local Dilemmas: sex-selective Abortion in Contemporary Viet Nam (Tranh luận toàn cầu, vấn đề tại địa phương: nạo phá thai sàng lọc giới tính tại Việt Nam hiện nay) (19/02/2019)
Tác giả: Trần Minh Hằng
Kích thước: 24 cm
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 218
Số trang: 218
Việc nạo phá thai sàng lọc giới tính trước sinh đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu, điều này gây ra những tranh luận về mất cân bằng giới,vấn đề y đức và sinh sản tự nhiên. Cuốn sách này là công trình dân tộc học đầu tiên nghiên cứu thực tế việc lựa chọn giới tính tại Việt Nam. Cuốn sách trình bày việc tại sao và như thế nào vấn đề nạo phá thai được thực hiện để chọn lọc giới tính cũng như việc các cá nhân cũng như các chuyên gia y tế đã bị lôi kéo vào việc làm trái phép và thực tế gây tranh luận này. Bằng việc kể những câu chuyện có thật của những người phụ nữ đã trải qua quá trình nạo phá thai, dõi theo từng giai đoạn từ việc xác định giới tính thai nhi và quyết định phá thai; đào sâu nghiên cứu những trải nghiệm của họ trong và sau qua trình đó. Cuốn sách mô tả sự bất ổn của những người phụ nữ đã phải trải qua nhiều lần nạo phá thai và tìm hiểu những tương tác của họ với những yếu tố xã hội và các cơ sở y tế tiếp tay cho việc thực hành lựa chọn giới tính.

 

Là nghiên cứu dân tộc học đầu tiên về nạo phá thai sàng lọc giới tính ở Việt Nam, cuốn sách đi sâu vào một vấn đề xã hội nhạy cảm và làm sáng tỏ những trải nghiệm cá nhân về động lực của việc sinh nở. Nghiên cứu đã dẫn ra các phản ứng xã hội đối với nạo phá thai sàng lọc giới tính trước sinh ở Việt Nam và xác định những khoảng trống về khả năng can thiệp của Nhà nước để điều chỉnh mong muốn sinh con trong nền kinh tế thị trường. Như là một nguồn tài liệu cho các nhà nghiên cứu, cuốn sách góp một tiếng nói vào cuộc tranh luận đang diễn ra về lựa chọn giới tính và góp phần cung cấp khung chính sách xã hội, những can thiệp có thể và dịch vụ hỗ trợ liên quan.

Nghiên cứu tiên phong này cũng cung cấp một mô tả đa sắc và nhạy cảm về vấn đề nạo phá thai sàng lọc giới tính như là một trải nghiệm của con người. Thông qua các nghiên cứu trường hợp, cuốn sách cung cấp những tài liệu dân tộc học quý hiếm về các tình huống phức tạp đang tăng lên khi công nghệ sinh sản chọn lọc đã trở nên phổ biến trên toàn cầu.