Một số lý thuyết về tộc người và tiếp cận ở Việt Nam (28/02/2019)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Kích thước: 21 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 515

Lý thuyết và các khuynh hướng tiếp cận có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, kể cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu lý luận và thực tiễn, góp phần tìm hiểu sự tồn tại và đáp ứng nhu cầu phát triển của con người cũng như của xã hội. Việc tổng quan một số lý thuyết và khuynh hướng tiếp cận cơ bản nói chung cũng như trong dân tộc học/nhân học văn hóa - xã hội của thế giới về tộc người; đánh giá kết quả đạt được trong quá trình áp dụng và những hạn chế cần khắc phục; tổng quát một số vấn đề tộc người và dân tộc ở nước ta hiện nay là vô cùng cần thiết. Do vậy cuốn sách Một số lý thuyết về tộc người và tiếp cận ở Việt Nam được xuất bản đã cung cấp thêm cơ sở lý luận cho các nhà nghiên cứu, thúc đẩy sự phát triển công tác giảng dạy về lý thuyết và phương pháp tiếp cận dân tộc học/ nhân học văn hóa - xã hội, đồng thời giam gia giải quyết một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cấp bách về tộc người, dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam quản lý, Viện Dân tộc học chủ trì thực hiện trong 2 năm (2015-2016). Cuốn sách có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn trong việc góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và áp dụng lý thuyết, cách tiếp cận của ngành vào nghiên cứu và giảng dạy về dân tộc học/nhân học, thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bối cảnh đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.