Xung đột tộc người trong khu vực và trên thế giới giai đoạn 1990 đến nay (05/03/2019)
Tác giả: Phạm Bích San, Vương Xuân Tình, Nguyễn Duy Dũng
Kích thước: 17 x 24 cm
Nhà xuất bản: Dân trí
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 251

Trong bối cảnh đa tộc người của hầu hết các quốc gia như hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn và nảy sinh xung đột tộc người là xu thế khó tránh khỏi và là vấn đề được nhiều học giả quan tâm. Cuốn sách chuyên khảo này là một phần kết quả của Đề tài “Hệ thống hóa, phân tích của nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 - “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Công trình xuất bản này xuất phát từ việc đề cập đến các vấn đề lý luận về khái niệm và quan điểm lý thuyết về xung đột dân tộc/tộc người làm cơ sở cho việc xem xét, phân tích hiện trạng xung độc tộc người ở một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới từ 1990 đến nay qua các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. Trong nội dung chính của nghiên cứu này, nhóm tác giả đã phân tích khái quát hóa bối cảnh và diễn trình xung đột tộc người tại các quốc gia cũng như chỉ ra các nguyên nhân, tác động của các xung đột tộc người; đồng thời tìm hiểu các chính sách đề giải quyết xung đột ở các quốc gia qua việc khảo cứu các công trình nghiên cứu. Từ bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu cũng như các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng và thực thi chính sách dân tộc phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước và tình hình thực tiễn tại Việt Nam.