Biến đổi về văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành ở một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (từ năm 2005 đến nay) (19/03/2019)
Tác giả: Trần Thị Hồng Yến (chủ biên)
Kích thước: 14x5 x 20x5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 412

Tin Lành là một trong sáu tôn giáo lớn ở nước ta. Mặc dù du nhập vào Việt Nam khá muộn, vào đầu thế kỷ XX,  nhưng Tin Lành đã phát triển với tốc độ nhanh ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc, nhất là từ sau Đổi mới đến nay. Hiện nay vấn đề Tin Lành và cộng đồng Tin Lành ở Việt Nam nói chung và ở các tộc người thiểu số miền Bắc nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cuốn sách “Biến đổi về văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành ở một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (từ năm 2005 đến nay)” tiếp cận vấn đề Tin Lành và cộng đồng Tin Lành người Hmông và người Dao dưới góc độ Nhân học tôn giáo. Cuốn sách nhằm mục tiêu đánh giá tác động của đạo Tin Lành và Chỉ thị số 01 đến sự biến đổi của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc trên các lĩnh vực hoạt động tôn giáo, đời sống xã hội và văn hóa từ năm 2005 đến nay. Phân tích những kết quả đạt được và những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách tôn giáo đối với đạo Tin Lành của Đảng và Nhà nước ta. Cung cấp luận cứ khoa học và đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp dưới góc độ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chính sách tôn giáo đối với đạo Tin Lành và những vấn đề dân tộc liên quan đến đạo Tin Lành ở một số dân tộc miền núi phía Bắc nước ta hiện nay.

 

File đính kèm