Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên (19/03/2019)
Tác giả: Bùi Minh Đạo
Kích thước: 26 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 260

Tây Nguyên là vùng kinh tế - xã hội nhiều đặc thù về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, về dân cư và dân tộc. Những đặc thù đó dẫn đến vai trò chiến lược về kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh của Tây Nguyên. Do hệ quả của lịch sử, giữa các dân tộc nhập cư và các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên có sự khác biệt và chênh lệch đáng kể về dân số, về kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo… Điều này có cả những tác động tích cực và tiêu cực đến phát triển bền vững. Nhất là trong bối cảnh tình hình dân tộc và tôn giáo Tây Nguyên đã và đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Cuốn sách Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ thực trạng bức tranh vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh chính trị, môi trường trong bối cảnh phát triển bền vững từ năm 1986 đến nay. Phân tích những vai trò tích cực và hạn chế của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững Tây Nguyên. Qua đó phát hiện những vấn đề đặt ra và đề xuất quan điểm, kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học cho xây dựng chính sách phát huy vai trò của các dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên những thập niên tới.