Quan hệ tộc người với cộng đồng Quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (25/06/2019)
Tác giả: Vương Xuân Tình
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 378

Trong một quốc gia đa tộc người như Việt Nam, mối quan hệ giữa tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc có vị trí rất quan trọng, bởi ảnh hưởng tới sự phát triển của từng tộc người, tới ổn định và phát triển của đất nước. Đây có thể coi là một trong những mối quan hệ then chốt trong một quốc gia đa dạng về dân tộc, tôn giáo, giai cấp và các nhóm xã hội. Cuốn sách Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ cùng tên của Viện Dân tộc học, thực hiện từ năm 2015-2016. Cuốn sách đã tìm hiểu mối quan hệ của tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Từ đó, xây dựng cơ sở khoa học cho kiến nghị chính sách để quản lý hiệu quả mối quan hệ nêu trên. Nghiên cứu quan hệ tộc người là vấn đề rất rộng, chính vì vậy cuốn sách chỉ tập trung vào mối quan hệ của các tộc người thiểu số với cộng đồng quốc gia – dân tộc. Cụ thể là dân tộc Nùng, Hmông và Pu Péo (tỉnh Hà Giang) và dân tộc Khơ-me (tỉnh Trà Vinh) với cộng đồng quốc gia – dân tộc.

File đính kèm