Những kế sách xây dựng đất nước của cha ông ta (25/06/2019)
Tác giả: Bùi Xuân Đính
Kích thước: 21 x 29,7 cm
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 455
ISBN: 987-604-57-3714-9

Gần một nghìn năm của chế độ phong kiến tự chủ Việt Nam, từ thời Lý (thế kỷ XI) đến thời Nguyễn (thế kỷ XIX) đã chứng minh một quy luật rằng, thế nước thịnh hay suy, mạnh hay yếu phụ thuộc phần lớn vào đường lối trị nước của các bậc vua chúa, vào đội ngũ quan lại triều đình có đưa ra được những quốc sách, kế sách phù hợp với sự phát triển của đất nước chăm lo cho cuộc sống nhân dân hay không. Cuốn sách “Những kế sách xây dựng đất nước của cha ông ta” tập hợp hơn 60 kế sách của các vị quan yêu nước ở các vị trí quan trường khác nhau của các vương triều. Đó là những tờ sớ, tờ khải, bản điều trần đề cập tới không chỉ những vấn đề quan trọng của đất nước, mà cả những khía cạnh bình thường của đời sống nhân dân và đưa ra những kiến nghị, sáng kiến cải cách, được chép trong các bộ sử cũ của nước nhà. Với vốn kiến thức sâu rộng, đa ngành, tác giả Bùi Xuân Đính không chỉ tập trung trình bày nội dung của từng kế sách mà còn đưa ra những nhận định riêng về các kế sách, luận giải về ý nghĩa của từng kế sách đối với xã hội đương thời, đồng thời rút ra các bài học quý cho xã hội chúng ta hôm nay.