Cộng đồng kiến tạo: Tộc người với quốc gia - dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam (08/06/2020)
Tác giả: PGS.TS. Vương Xuân Tình
Kích thước: 14,5 x 20,5
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 474

Trong một đất nước như Việt Nam, mối quan hệ của tộc người với quốc gia - dân tộc  là vấn đề then chốt liên quan đến các tộc người, đến quan hệ nhà nước với tộc người, và hơn hết là sự ổn định, phát triển của các tộc người trong một quốc gia thống nhất. Cuốn sách Cộng đồng kiến tạo: Tộc người với quốc gia - dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam nghiên cứu về quốc gia - dân tộc dưới góc độ dân tộc học. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1 trình bày bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến các dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay; lịch sử phát triển của ngành dân tộc học và nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam; Chương 2 đề cập đến khái niệm, bản sắc, xác định thành phần tộc người, việc nghiên cứu quá trình tộc người trên thế giới; các quan điểm về tộc người, bản sắc tộc người, xác định thành phần tộc người, quá trình tộc người ở Việt Nam. Chương 3 tập trung làm rõ những khái niệm và lý thuyết về quan hệ tộc người với quốc gia – dân tộc trên thế giới; việc nghiên cứu cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam; và quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.