Tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của người Sán Dìu ở tỉnh Tuyên Quang: Sách chuyên khảo (08/06/2020)
Tác giả: Nguyễn Thẩm Thu Hà
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 339

Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người Sán Dìu ở Việt Nam có 146.821 người, cư trú tại 56/64 tỉnh, thành phố nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ. Trong quá trình khai phá đất đai, xây dựng bản làng, họ luôn có những ứng xử phù hợp với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để hình thành nên vốn tri thức địa phương mang đặc trưng văn hóa tộc người. Cuốn sách Tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ tài  nguyên thiên nhiên của người Sán Dìu ở tỉnh Tuyên Quang dựa trên cơ sở nhận thức tri thức địa phương của người Sán Dìu như là một di sản văn hóa cần được bảo tồn và phát huy. Nội dung chính của cuốn sách tìm hiểu tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên rừng và tài nguyên nước của người Sán Dìu. Qua quá trình nghiên cứu, cuốn sách cung cấp cho chúng ta những tri thức có giá trị cả về khoa học và thực tiễn. Về mặt khoa học, nghiên cứu tri thức địa phương góp phần nhận diện bức tranh về người Sán Dìu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của cộng đồng. Đây là cơ sở cho việc hoạch định những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu sẽ đóng góp thêm nguồn tư liệu về tri thức địa phương của tộc người này.