Một số vấn đề về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay: Kỷ yếu hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2018 (08/06/2020)
Tác giả: Tập thể: Viện Dân tộc học
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 1246

Cuốn sách Một số vấn đề về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay: Kỷ yếu hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2018 tập hợp 80 bài viết được lựa chọn từ 109 báo cáo tham luận gửi đến hội nghị Dân tộc học thường niên năm 2018. Hội nghị đã tập hợp được những bài viết của những nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương quan tâm đến các vấn đề tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay. Các báo cáo tham luận đã phân tích, đánh giá về những vấn đề chung và riêng trên nhiều lĩnh vực, từ các góc độ tiếp cận khác nhau.

Các báo cáo đã cung cấp một cái nhìn khá toàn diện về các vấn đề: Lý luận chung và chính sách dân tộc; Kinh tế; Xã hội; văn hóa... Qua đó nhận diện, đánh giá về các vấn đề lý luận và thực tiễn mới về dân tộc và chính sách dân tộc đang đặt ra ở nước ta trong sự so sánh giữa truyền thống và hiện tại, giữa nước ta và các quốc gia láng giềng, nhất là về thực trạng, bản chất, nguyên  nhân, ảnh hưởng và dự báo xu hướng vận động của các vấn đề này. Đồng thời đề xuất những khuyến nghị, những định hướng và nội dung nghiên cứu về tộc người, chiến lược và các giải pháp về công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở nước ta trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, tình hình khu vực và thế giới hiện nay.