Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang (21/09/2020)
Tác giả: Trần Thị Mai Lan, Đoàn Việt (đồng chủ biên)
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 275
ISBN: 9786049569746

Lô Lô và Cơ Lao là hai dân tộc có dân số ít ở Việt Nam. Đây là hai dân tộc đã sinh sống lâu đời ở khu vực biên giới Hà Giang. Từ bao đời nay, họ đã cùng các dân tộc khác trụ vững ở vùng biên giới của Tổ quốc. Ngày nay, văn hóa của 2 dân tộc này đang đứng trước nguy cơ mai một và mất dần về một số loại hình văn hóa cổ truyền. Sự mất mát này cho đến nay chưa được đánh giá đúng mức bởi những hiểu biết về văn hóa của hai dân tộc này còn khá khiêm tốn. Chính vì vậy cuốn sách Sinh hoạt văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang đã được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ Đặc trưng văn hóa của hai dan tộc Lô Lô và Cơ Lao ở vùng biên giới tính Hà Giang do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, thực hiện trong vòng hai năm (2017-2018). Cuốn sách đã tìm hiểu một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu về đặc trưng văn hóa tộc người nói chung và thực trạng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao nói riêng. Qua đó chỉ ra những đặc trưng văn hóa và vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị đặc trưng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cơ Lao trong bối cảnh hiện nay. Việc nghiên cứu đặc trưng văn hóa và biến đổi văn hóa của hai dân tộc có dân số ít ở vùng biên giới Hà Giang có ý nghĩa thực tiễn, góp phần định hướng giao lưu văn hóa giữa hai bên biên giới Việt - Trung, đồng thời tạo cơ sở góp phần vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc có dân số ít một cách hiệu quả.