Một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay (11/07/2022)
Tác giả: Bùi Bích Lan
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 219
ISBN: 9786047032105

Trong số các dân tộc rất ít người, có 5 dân tộc gồm: Ơ-đu, Brâu, Rơ-măm, Si La, Pu Péo có số dân dưới 1.000 người. Đây là những dân tộc có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn và bản sắc văn hóa đang bị phai nhạt nhanh chóng. Bảo vệ và phát triển 5 dân tộc ít người nhất nước ta là một trong những vấn đề đặc thù trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Chính vị vậy cuốn sách Một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay đã được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Cơ sở năm 2017: Một số vấn đề kinh tế - xã hội của các dân tộc có dân số rất ít ở Việt Nam hiện nay do Viện Dân tộc học chủ trì, TS. Bùi Thị Bích Lan và ThS. Phạm Thị Hà Xuyên làm đồng chủ nhiệm. Ngoài việc giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng cách tiếp cận và phạm vi nghiên cứu, nội dung chính của cuốn sách là làm rõ một số vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa của 5 dân tộc có dân số ít nhất ở nước ta trong bối cảnh mới; phân tích các yếu tố ảnh hưởng và xác định vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa truyền thống; đồng thời gợi mở một số hướng nghiên cứu mới. Những kết quả nghiên cứu trong cuốn sách này hi vọng sẽ là cơ sở khoa học cho việc xây dựng những chính sách ưu tiên phù hợp, tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho nhóm tộc người đặc biệt này trong thời gian tới.