Định hướng nghiên cứu, Phát triển

28/09/2012

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chính sách  góp phần phục vụ công tác quản lý Nhà nước về vấn đề dân tộc trên cơ sở kế thừa những thành tựu của ngành Dân tộc học Việt Nam và tiếp thu những kết quả mới của ngành Dân tộc học/Nhân học trên thế giới. Nội dung nghiên cứu sẽ chuyên sâu vào từng dân tộc, nhóm xã hội, bám sát vào từng vấn đề và từng vùng. Kết quả nghiên cứu cần có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở vùng đồng bào các dân tộc, đổi mới và năng cao hiệu quả trong hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình mới.Các tin đã đưa ngày: