Giới thiệu Viện Dân tộc học

08/08/2018

Từ tổ Dân tộc học trực thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Viện Dân tộc học chính thức được thành lập theo Nghị định 59/CP ngày 14 tháng 5 năm 1968 của Hội đồng Chính phủ, và được khẳng định lại tại Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ. Viện có tên giao dịch quốc tế là Institute of Anthropology.

 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Dân tộc học xin vui lòng xem file đính kèm:

=> Click để xem <=

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Dân tộc học xin vui lòng xem file đính kèm:

=> Click để xem <=

Defining the functions, tasks, powers and organizational structure of The Institute of Anthropology

=> Click  <=Các tin đã đưa ngày: