Phòng Thông tin - Thư viện

06/10/2016

1. Chức năng

Bổ sung, bảo quản và phục vụ bạn đọc những tài liệu và thông tin của Viện; tham gia, phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn của Viện, các đơn vị thuộc Viện.

 

2. Nhiệm vụ

- Phục vụ bạn đọc đến Thư viện, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dùng tin trong và ngoài Viện về các vấn đề Dân tộc học/Nhân học trong và ngoài nước qua các tài liệu hiện đang lưu giữ tại Thư viện.

- Bổ sung và lưu trữ các ấn phẩm nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học và các ngành kế cận về các dân tộc ở Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề lý thuyết, phương pháp, kết quả nghiên cứu mới của Dân tộc học/Nhân học ở trong và ngoài nước.

- Trao đổi ấn phẩm của Viện với các thư viện thuộc Viện Hàn lâm và các thư viện khác ở trong và ngoài nước nhằm làm phong phú thêm nguồn tài liệu của Thư viện Viện Dân tộc học.

- Sắp xếp tài liệu một cách khoa học, bảo quản tốt tài liệu, kiểm kê tài liệu theo định kì, tránh tình trạng mất tài liệu, mượn tài liệu quá hạn, làm hư hỏng, mất mát tài liệu.

- Xây dựng và bảo quản tốt hệ thống tư liệu trên giấy, ảnh, băng ghi âm, băng hình, phim tư liệu, tài liệu điện tử của Viện.

- Xây dựng hệ thống thư mục điện tử các nguồn tài liệu hiện có, trong đó có một số theo chủ đề để tiện lợi cho việc truy cập và khai thác thông tin, phục vụ kịp thời công tác nghiên cứu, đào tạo và tư vấn của Viện cũng như nhu cầu của bạn đọc.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ nhằm hiện đại hóa hoạt động Thư viện: số hóa tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu,...

 

3. Phân công nhiệm vụ

Các hoạt động nghiệp vụ chung của phòng tất cả thành viên cùng tham gia, như: dọn kho định kỳ (hàng quý), kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu, đánh máy phục chế tài liệu cũ,... Ngoài ra, những nhiệm vụ cụ thể được phân công trực tiếp cho từng thành viên như sau:

3.1. Ths. Vũ Thị Lê - Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách về cơ sở dữ liệu: kiểm tra, sửa chữa những lỗi hệ thống của cơ sở dữ liệu, cài đặt, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu,...

- Giải quyết các vấn đề của bạn đọc liên quan đến mất tài liệu.

- Bổ sung tài liệu từ các nguồn khác nhau theo kinh phí được cấp.

- Trao đổi ấn phẩm của Viện với các Thư viện thuộc Viện Hàn lâm và các thư viện khác ở trong và ngoài nước nhằm làm phong phú thêm nguồn tài liệu của Thư viện Viện Dân tộc học.

3.2. Ths. Nguyễn Thị Phương Lê - Phó Trưởng phòng

- Phối hợp với trưởng phòng quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đăng ký sách, tạp chí, tư liệu, sách ngoại văn, tạp chí ngoại văn.

- Phục vụ bạn đọc nước ngoài.

- Chịu trách nhiệm gửi thông tin về hạn mượn tài liệu đến bạn đọc qua email.

3.3. Ths. Phan Thị Thùy

- Chịu trách nhiệm phục vụ bạn đọc tại phòng đọc, sắp xếp kho sách và các tài liệu trong kho.

- Xử lý việc mượn tài liệu quá hạn, mất tài liệu, làm hư hỏng tài liệu.

- Theo dõi lượt bạn đọc đến thư viện, nhập sổ mượn.

- Thực hiện các công việc liên quan đến đóng tài liệu hằng năm.Các tin đã đưa ngày: