Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

08/08/2018

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp Ban Lãnh đạo Viện Dân tộc học về công tác quản lý, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Viện.

- Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Viện Dân tộc học về các lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn khoa học theo định hướng của Viện.

 

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản lý khoa học

- Lập kế hoạch, quản lý và đôn đốc thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình, đề tài, dự án nhiệm vụ khoa học hàng năm, liên năm, 5 năm và 10 năm của Viện.

- Tổ chức hội đồng xét duyệt các thuyết minh đề tài nghiên cứu; tổ chức hội đồng thẩm định, nghiệm thu kết quả của các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học.

- Phối hợp với các Phòng/Trung tâm nghiên cứu của Viện Dân tộc học và các cơ quan liên quan thực hiện các đề tài, dự án nhiệm vụ nghiên cứu.

- Tổng hợp báo cáo công tác khoa học theo yêu cầu của Viện Dân tộc học, của Viện Hàn lâm và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

2.2. Công tác hợp tác quốc tế

- Giúp Ban Lãnh đạo Viện tổ chức, thực hiện và phát triển các nhiệm vụ đối ngoại với những tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt.

- Đề xuất cơ chế và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phòng/Trung tâm và công chức, viên chức, người lao động xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đúng qui định và hiệu quả.

- Chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho các đoàn ra, đoàn vào và đi nghiên cứu ở các địa phương theo qui định hiện hành, đảm bảo an ninh chính trị và hợp tác cùng có lợi.

- Tổng hợp báo cáo Ban Lãnh đạo Viện và các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực đối ngoại khi được yêu cầu.

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. TS. Bùi Thị Bích Lan - Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức xây dựng, quản lý và đôn đốc thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình hàng năm, liên năm, 5 năm và 10 năm của Viện.

- Tổ chức đôn đốc việc thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp của Viện.

- Phối hợp với các phòng/trung tâm của Viện để giải quyết những vấn đề liên quan đến khoa học và hợp tác quốc tế.

- Tổng hợp báo cáo công tác chung theo yêu cầu của Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm và của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Giúp Viện trưởng quản lý hoạt động khoa học chung, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo Viện phân công.

3.2. Chuyên viên. Lê Phạm Minh Quý - Phó Trưởng phòng

- Phối hợp với trưởng phòng quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hội đồng xét duyệt thuyết minh, thẩm định, nghiệm thu kết quả của các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu của Viện.

- Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học của Viện.

- Tham gia tổ chức việc xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học của Viện.

- Trực tiếp xây dựng dự toán và thanh quyết toán các kinh phí liên đến Hoạt động khoa học chung của Viện.

- Tham gia các hoạt động khác của Viện và phòng khi được phân công.

3.3. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Bí thư - Viện trưởng - Tổng biên tập: Quản lý điều hành các hoạt động của Chi bộ, của Viện, của Tạp chí; đồng thời nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về tộc người, dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

3.4. CN. Phạm Thị Hà Xuyên

- Tham gia tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại với những tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước.

- Giúp lãnh đạo phòng chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để cơ quan, cán bộ xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đúng qui định và hiệu quả.

- Tham gia chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho các đoàn ra, đoàn vào và khách quốc tế đi nghiên cứu ở các địa phương theo qui định hiện hành, đảm bảo an ninh chính trị và hợp tác cùng có lợi.

 - Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học của Viện.

- Tham gia các hoạt động khác của Viện và Phòng khi được phân công.Các tin đã đưa ngày: