Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

08/08/2018

a) Chức năng

Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và Thư viện. Thực hiện bổ sung, bảo quản sách, báo, tư liệu khoa học; trao đổi thông tin, tư liệu khoa học; phục vụ các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách của Viện Dân tộc học và độc giả. Tham gia nghiên cứu, tư vấn chính sách và các hoạt động khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện Dân tộc học.

 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Công tác quản lý khoa học

+ Tham mưu, phối hợp với các phòng, Hội đồng khoa học, bộ phận và cá nhân liên quan xây dựng, quản lý và đôn đốc thực hiện các chiến lược, đề án, kế hoạch, chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học hàng năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm của Viện.

+ Tổ chức các cuộc họp, hội đồng đề xuất định hướng, xét duyệt các thuyết minh đề tài nghiên cứu; tổ chức hội đồng thẩm định, nghiệm thu kết quả của các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học.

+ Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về quản lý khoa học của Viện Dân tộc học.

+ Phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài Viện tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học do Viện Dân tộc học tổ chức, đồng tổ chức tham gia.

+ Tổng hợp các báo cáo về công tác khoa học theo yêu cầu của Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm và của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

- Công tác hợp tác quốc tế

+ Tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức, thực hiện và phát triển các nhiệm vụ, hoạt động đối ngoại, hợp tác với những tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt.

+ Đề xuất cơ chế và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Phòng và viên chức, người lao động xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đúng qui định và hiệu quả.

+ Tiếp nhận soạn thảo, dịch, gửi các tài liệu phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế.

+ Tổ chức tiếp nhận các đoàn nghiên cứu, học giả nước ngoài; tham dự các buổi làm việc giữa Lãnh đạo Viện với các đoàn khách nước ngoài; tổ chức đón tiếp, sắp xếp lịch làm việc, tiếp nhận hoặc tặng quà cho các học giả nước ngoài (nếu có).

+ Chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho các đoàn ra, đoàn vào và đi trao đổi, nghiên cứu ở các tổ chức, địa phương theo quy định hiện hành, đảm bảo an ninh chính trị và hợp tác cùng có lợi.

+ Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện và các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế khi được yêu cầu.

- Công tác Thông tin - Thư viện

+ Phục vụ bạn đọc đến Thư viện, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dùng tin trong và ngoài Viện về các vấn đề Dân tộc học/Nhân học trong và ngoài nước qua các tài liệu hiện có tại Thư viện.

+ Bổ sung các ấn phẩm nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học và các ngành kế cận về các dân tộc ở Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề lý thuyết, phương pháp, kết quả nghiên cứu mới của Dân tộc học/Nhân học ở trong và ngoài nước.

+ Trao đổi ấn phẩm của Viện Dân tộc học với các thư viện thuộc Viện Hàn lâm và các thư viện khác ở trong và ngoài nước.

+ Sắp xếp tài liệu một cách khoa học, bảo quản tốt tài liệu, kiểm kê tài liệu theo định kỳ, không để xảy ra tình trạng mất tài liệu, mượn tài liệu quá hạn, làm hư hỏng tài liệu.

+ Xây dựng và bảo quản tốt hệ thống tư liệu trên giấy, ảnh, băng ghi âm, băng hình, phim tư liệu, tài liệu điện tử của Viện Dân tộc học.

+ Xây dựng hệ thống thư mục điện tử các nguồn tài liệu hiện có, trong đó có một số theo chủ đề để tiện lợi cho việc truy cập và khai thác thông tin, phục vụ kịp thời công tác nghiên cứu, đào tạo và tư vấn khoa học của Viện cũng như nhu cầu của bạn đọc.

+ Thực hiện công tác nghiệp vụ nhằm hiện đại hóa hoạt động Thư viện: số hóa tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu,...

+ Khai thác tư liệu theo yêu cầu của Viện Dân tộc học.

+ Quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến Website của Viện Dân tộc học.

 

c) Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm

1. Trưởng phòng - TS.NCVC. Nguyễn Thẩm Thu Hà

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức xây dựng, quản lý và đôn đốc thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình hàng năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm của Viện.

- Tổ chức xét duyệt, đôn đốc thực hiện và nghiệm thu các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp của Viện.

- Phối hợp với các phòng của Viện để giải quyết những vấn đề liên quan đến khoa học của Viện.

- Tổng hợp báo cáo công tác chung theo yêu cầu của Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm và của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Giúp Viện trưởng quản lý và thực hiện hoạt động khoa học chung.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học.

- Chủ trì thực hiện tổng hợp đánh giá KPI của Viện hằng năm.

- Tham gia nghiên cứu, tư vấn khoa học, đào tạo và các hoạt động khác khi được lãnh đạo Viện phân công.

 

2. Phó Trưởng phòng - ThS.TVVC. Vũ Thị Lê

- Phối hợp với Trưởng phòng quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành trực tiếp công tác thông tin - thư viện và website.

- Trực tiếp thực hiện các công việc sau:

+ Nhập cơ sở dữ liệu thư mục và dữ liệu số lên phần mềm chung.

+ Phụ trách về cơ sở dữ liệu gồm: kiểm tra, sửa chữa những lỗi hệ thống của cơ sở dữ liệu, cài đặt, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu,...

+ Thực hiện nhiệm vụ số hóa tài liệu.

+ Giải quyết các vấn đề của bạn đọc liên quan đến mất tài liệu.

+ Bổ sung tài liệu từ các nguồn khác nhau theo kinh phí được cấp.

+ Xử lý việc mất tài liệu.

+ Mua mới và trao đổi ấn phẩm của Viện với các Thư viện thuộc Viện Hàn lâm và các thư viện khác ở trong và ngoài nước nhằm làm phong phú thêm nguồn tài liệu của Thư viện Viện Dân tộc học.

+ Đăng ký sách, tạp chí, tư liệu, sách ngoại văn, tạp chí ngoại văn.

+ Phục vụ bạn đọc nước ngoài.

- Tham gia các hoạt động nghiệp vụ khác của thư viện như: kiểm kê kho tài liệu, xây dựng thư mục chuyên đề…

- Viết các tin công tác xuất bản và giới thiệu các ấn phẩm mới của Viện.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo Viện và Phòng phân công.

.3. ThS.TVV. Nguyễn Thị Phương Lê

Tham gia hỗ trợ giúp Trưởng phòng về công tác khoa học, gồm:

- Tổ chức các hội đồng xét duyệt thuyết minh, thẩm định, nghiệm thu kết quả của các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu của Viện.

 - Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học của Viện.

- Tổ chức xây dựng các chiến lược, đề án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học của Viện.

- Tổ chức thực hiện Hoạt động khoa học chung của Viện.

- Thực hiện tổng hợp và đánh giá KPI của Viện hằng năm.

- Viết tin khoa học và hợp tác quốc tế trên website của Viện.

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo Viện và Phòng phân công.

4. ThS.TVV. Phan Thị Thùy

- Trao đổi tạp chí với các thư viện và cơ quan trong và ngoài viện Hàn lâm.

- Thanh toán kinh phí nghiệp vụ của hoạt động thông tin thư viện.

- Nhập cơ sở dữ liệu lên phần mềm chung.

- Chịu trách nhiệm phục vụ bạn đọc tại phòng đọc, sắp xếp kho sách và các tài liệu trong kho.

- Xử lý việc mượn tài liệu quá hạn, làm hư hỏng tài liệu.

- Chịu trách nhiệm gửi thông tin về hạn mượn tài liệu đến bạn đọc qua email.

- Theo dõi lượt bạn đọc đến thư viện, nhập sổ mượn.

- Thực hiện các công việc liên quan đến đóng tài liệu hằng năm.

- Thực hiện nhiệm vụ số hóa tài liệu.

- Viết tin các hoạt động khác của Viện trên website.

- Tham gia các hoạt động nghiệp vụ khác của thư viện như: kiểm kê kho tài liệu, xây dựng thư mục chuyên đề…

- Tham gia các hoạt động khác khi được lãnh đạo Viện, Phòng phân công.

5. ThS.NCV. Phạm Thị Hà Xuyên

- Giúp lãnh đạo Viện và Phòng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đối ngoại của Viện với những tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước.

- Giúp lãnh đạo Viện và Phòng chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để cơ quan, cán bộ xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đúng qui định và hiệu quả.

- Giúp chuẩn bị những thủ tục cần thiết cho các đoàn ra, đoàn vào và khách quốc tế đi nghiên cứu ở các địa phương theo qui định hiện hành, đảm bảo an ninh chính trị và hợp tác cùng có lợi.

- Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học của Viện.

- Giúp Trưởng phòng tổng hợp và đánh giá KPI của Viện hằng năm.

- Tham gia nghiên cứu và các hoạt động khác của Viện và của Phòng khi được phân công.Các tin đã đưa ngày: