Phòng Nghiên cứu Lý luận tộc người và Chính sách dân tộc

06/10/2021

a) Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, dự báo các vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc, tộc người, cộng đồng dân tộc - quốc gia và chính sách dân tộc ở Việt Nam trong sự so sánh với khu vực và trên thế giới, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc, tộc người, quốc gia - dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam trong sự so sánh với khu vực và trên thế giới, trong đó tập trung vào các vấn đề sau: các vấn đề khái niệm, lý thuyết, lý luận về dân tộc, tộc người; quá trình phát triển và vai trò của các tộc người, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, của cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam đối với sự phát triển của các tộc người, các vùng miền nói riêng và cộng đồng dân tộc - quốc gia Việt Nam nói chung; về ý thức tộc người, bản sắc tộc người, tính tộc người với ý thức dân tộc - quốc gia và bản sắc dân tộc - quốc gia; chủ nghĩa tộc người và chủ nghĩa dân tộc - quốc gia; biên giới tộc người/lãnh thổ tộc người và biên giới quốc gia/lãnh thổ quốc gia, chủ quyền quốc gia; quyền của các tộc người trong quốc gia đa dân tộc; các vấn đề dân tộc, tộc người và chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới của nước ta và sự tác động đến đời sống các tộc người; các vấn đề dân tộc, tộc người và chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, chính sách vùng biên giới của các quốc gia láng giềng, trong khu vực và sự tác động đến nước ta và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ và công tác dân tộc ở Việt Nam trong sự so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học về Dân tộc học/Nhân học và phổ biến kiến thức về các vấn đề lý luận tộc người và chính sách dân tộc.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn khoa học và thực hiện dịch vụ khoa học cho các chương trình, đề án, dự án trong nước và ngoài nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng và Viện Dân tộc học.

- Tham gia đào tạo, trao đổi thông tin với các địa phương, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

- Xuất bản kết quả nghiên cứu về các vấn đề lý luận và thực tiễn về tộc người và chính sách dân tộc theo quy định hiện hành.

- Quản lý về nhân sự, tài sản, tư liệu của phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

c) Phân công nhiệm vụ, vị trí việc làm

1. Phụ trách Phòng - TS.NCV. Trần Hồng Thu

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn chung về tộc người, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Việt Nam trong sự so sánh với một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

- Nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về ý thức tộc người, bản sắc tộc người/tính tộc người và ý thức quốc gia - dân tộc, bản sắc quốc gia - dân tộc; về chủ nghĩa tộc người và chủ nghĩa dân tộc - quốc gia… ở Việt Nam và trên thế giới.

 

2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về tộc người, dân tộc, chính sách dân tộc.

 

3. ThS.NCVC. Vũ Tuyết Lan: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên cương của Việt Nam trong sự so sánh với một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đánh giá sự tác động của các chính sách của các quốc gia đến các tộc người, vấn đề dân tộc ở nước ta.

 

4. ThS.NCV. Lê Ngọc Huynh: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về biên giới/lãnh thổ tộc người, biên giới/lãnh thổ quốc gia, chủ quyền quốc gia - dân tộc, quyền của các tộc người trong quốc gia đa dân tộc, chính sách dành cho các dân tộc có dân số ít ở vùng biên giới… ở Việt Nam và trên thế giới.

 

5. ThS.NCV. Lê Thị Thỏa: Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về các vấn đề hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công tác dân tộc ở Việt Nam và trên thế giới.

 

6.ThS.NCV. Vương Ngọc Thi: Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và chính sách về quan hệ dân tộc, quan hệ tộc người ở Việt Nam và trên thế giới; các vấn đề về quá trình tộc người, vai trò của các tộc người và của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển của các tộc người, các vùng miền nói riêng và của quốc gia - dân tộc Việt Nam nói chung trong sự so sánh với các tộc người và cộng đồng người nước ngoài ở các nước trên thế giới.Các tin đã đưa ngày: