Phòng Nghiên cứu Môi trường tộc người

08/08/2018

1. Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và dự báo về những vấn đề tri thức ứng xử của các tộc người với môi trường sinh thái; tác động của sự biến đổi môi trường sinh thái đến đời sống của các tộc người ở Việt Nam cũng như phương thức thích ứng mà mỗi cộng đồng đã và đang áp dụng; kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập, góp phần phát triển bền vững các tộc người, đặc biệt các tộc người, vùng cao, vùng ven biển, vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai, vùng chịu nhiều biến động về khí hậu, môi trường sinh thái; tham gia tư vấn khoa học và đào tạo đại học, sau đại học về Dân tộc học/  Nhân học sinh thái.

 

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến biến đổi môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu, kinh nghiệm quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên của các tộc người ở Việt Nam theo hướng tiếp cận chủ yếu dưới góc độ văn hóa, xã hội, tập trung sâu vào cấp độ cộng đồng; nghiên cứu việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam liên quan đến bảo vệ môi trường sinh thái, hỗ trợ năng lực cộng đồng trong thích ứng với biến đổi môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học và cho ngành Dân tộc học/Nhân học.

- Tư vấn khoa học cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo về Dân tộc học/Nhân học sinh thái theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; xuất bản kết quả nghiên cứu.

- Quản lý về lao động, tài sản, tư liệu của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. TS. Nguyễn Công Thảo - Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về biến đổi môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu, kinh nghiệm quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên của các tộc người ở vùng ven biển và Đồng bằng sông Cửu Long.

3.2. TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà - Phó Trưởng phòng: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về biến đổi môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu, kinh nghiệm quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên của các tộc người ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

3.3. Ths. Phạm Thị Cẩm Vân: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về biến đổi môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu, kinh nghiệm quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên của các tộc người ở vùng Tây Bắc và ven biển Tây duyên hải miền Trung.

3.4. CN. Lý Cẩm Tú: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về biến đổi môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu, kinh nghiệm quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên của các tộc người ở vùng Đông Bắc.

3.5. CN. Tạ Hữu Dực: Nghiên cứu sinh Nhân học Văn hóaCác tin đã đưa ngày: