Phòng Nghiên cứu Kinh tế tộc người

08/08/2018

1. Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và dự báo về các vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến đời sống kinh tế, hoạt động sinh kế của các tộc người ở Việt Nam, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tham gia tư vấn khoa học và đào tạo đại học, sau đại học về Dân tộc học/Nhân học liên quan đến kinh tế, sinh kế của các tộc người ở Việt Nam.

 

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến kinh tế, sinh kế của các tộc người ở Việt Nam, trong đó tập trung vào những vấn đề: đặc điểm kinh tế, sinh kế truyền thống và biến đổi về kinh tế, sinh kế của các tộc người hiện nay và các nhân tố tác động; các vấn đề liên quan đến đói nghèo, lao động, việc làm, thu nhập và thay đổi cơ cấu kinh tế ở các tộc người; các vấn đề liên quan đến kinh tế, sinh kế xuyên biên giới/xuyên quốc gia của các tộc người; khoảng cách giàu nghèo ở các tộc người, giữa các tộc người, vùng miền; tác động của các nhân tố (chính sách, tài nguyên, biến đổi khí hậu, tình hình kinh tế, chính trị ở khu vực và thế giới…) đến phát triển sinh kế bền vững ở các tộc người trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học và cho ngành Dân tộc học/Nhân học.

- Tham gia tư vấn khoa học cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và của Viện Dân tộc học.

- Tham gia hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo về các vấn đề liên quan đến kinh tế, sinh kế của các tộc người.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; xuất bản, kết quả nghiên cứu.

- Quản lý lao động, tài sản, tư liệu của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Ths. Vũ Đình Mười - Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các vấn đề kinh tế, sinh kế của các tộc người ở khu vực Nam Bộ, trong đó tập trung sâu vào vấn đề xóa đói giảm nghèo; biến đổi sinh kế và phát triển sinh kế bền vững của các tộc người dưới tác động của chính sách, biến đổi khí hậu, trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập; sinh kế xuyên biên giới/xuyên quốc gia ở khu vực Nam Bộ.

3.2. Ths. Vũ Tuyết Lan - Phó Trưởng phòng

3.3. PGS. TS. Bùi Văn Đạo: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các vấn đề liên quan đến kinh tế, sinh kế của các tộc người ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải nam Trung Bộ, trong đó tập trung sâu vào các vấn đề chuyển đổi sinh kế truyền thống sang hàng hóa, sự phân hóa giàu nghèo, thể chế quản lý và sử dụng đất rừng, lâm nghiệp xã hội và sinh kế xuyên biên giới/xuyên quốc gia ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải nam Trung Bộ.         

3.4. CN. Đặng Minh Ngọc: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, sinh kế của các tộc người ở khu vực Trường Sơn, trong đó tập trung nghiên cứu về các vấn đề chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xóa đói giảm nghèo, sinh kế rừng/lâm nghiệp xã hội, sinh kế xuyên biên giới ở khu vực Trường Sơn và sinh kế ở các vùng tái định cư thủy điện.

3.5. CN. Nguyễn Thị Thu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các vấn đề kinh tế, sinh kế của các tộc người ở khu vực Tây Bắc, trong đó tập trung vào các vấn đề đói nghèo, sinh kế ở các vùng tái định cư, quản lý sử dụng đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và chất lượng nguồn lao động.

3.6. Ths.Trương Văn Cường: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các vấn đề kinh tế, sinh kế của các tộc người ở khu vực Đông Bắc, trong đó tập trung vào các vấn đề quan hệ kinh tế, sinh kế xuyên biên giới/xuyên quốc gia ở khu vực Đông Bắc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, lao động làm thuê, đô thị hóa và biến đổi sinh kế.

3.7. Ths. Lê Thị Thỏa: Nghiên cứu viênCác tin đã đưa ngày: