Hội đồng Khoa học

06/10/2016

Viện Dân tộc học có Hội đồng khoa học làm chức năng tư vấn khoa học cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học do Viện trưởng quyết định, sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Hội đồng khoa học của Viện Dân tộc học hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành.

  • Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
  • Phó chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
  • Thư kí Hội đồng: TS. Bùi Thị Bích Lan
  • Các uỷ viên Hội đồng:                                     

                                   - PGS.TS. Vương Xuân Tình

                                   - PGS. TS. Phạm Quang Hoan

                                   - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh

                                   - PGS.TS. Bùi Văn Đạo

                                   - PGS. TS. Bùi Xuân Đính

                                   - TS. Trần Văn Hà

                                   - TS. Lý Hành Sơn

                                   - PGS.TS. Trần Hồng Hạnh           

                                   - TS. Trần Thị Mai Lan   

                                   - TS. Trần Thị Hồng Yến

                                   - TS. Trần Minh Hằng

                                    - TS. Lê Minh AnhCác tin đã đưa ngày: