Phòng Nghiên cứu Lý luận tộc người và Chính sách dân tộc

08/08/2018

1. Chức năng

Dựa trên các kết quả nghiên cứu cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên môi trường để tập trung nghiên cứu ứng dụng, tư vấn khoa học và phản biện chính sách phát triển các tộc người, nhóm xã hội, ở Việt Nam nhất là ở vùng biên giới, vùng khó khăn, vùng ven biển và hải đảo; tham gia đào tạo đại học, sau đại học về phát triển cộng đồng dưới góc độ Dân tộc học/Nhân học.

 

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nói chung và phát triển cộng đồng các tộc người ở Việt Nam nói riêng; kết hợp nghiên cứu điểm và nghiên cứu diện theo hướng chuyên sâu trên cơ sở tiếp cận chuyên ngành Dân tộc học/Nhân học và liên đa ngành.

- Nghiên cứu những vấn đề liên quan tới các tộc người và nhóm xã hội, bao gồm những vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường và tài nguyên thiên nhiên, nhất là di dân tái định cư, giới và phát triển, tri thức địa phương, bảo tồn văn hóa và phát huy bản sắc tộc người,... Trên cơ sở đó, cung cấp các luận cứ khoa học và đề xuất quan điểm, giải pháp phát triển bền vững các cộng đồng tộc người ở nước ta trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học và cho ngành Dân tộc học/Nhân học.

- Tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và của Viện Dân tộc học.

- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo về phát triển cộng đồng.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; xuất bản kết quả nghiên cứu.

- Quản lý lao động, tài sản, tư liệu của Trung tâm theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Ths. Phạm Quang Linh - Phó Giám đốc phụ trách

- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn chung về phát triển cộng đồng,  đồng thời nghiên cứu về các vấn đề sinh kế, tái định cư, chính sách đất đai.

3.2. Ths. Hoàng Phương Mai - Phó Giám đốc

- Phối hợp với Giám đốc trung tâm quản lý các hoạt động của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về giới và phát triển, hôn nhân, gia đình, thiết chế xã hội,...

3.3. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức xã hội, tri thức dân gian các tộc người ở Việt Nam.

3.4. TS. Trần Hà: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách dân tộc, quan hệ dân tộc ở Việt Nam.

3.5. Ths. Trần Hồng Thu: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế và tri thức địa phương của các tộc người.Các tin đã đưa ngày: