Phòng Nghiên cứu Xã hội tộc người

08/08/2018

1. Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và dự báo về các vấn đề xã hội của các tộc người ở Việt Nam,khu vực và trên thế giới, để cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tham gia tư vấn khoa học và đào tạo đại học, sau đại học về các vấn đề xã hội tộc người.

 

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về các vấn đề xã hội của các tộc người ở Việt Nam, khu vực và trên thế giới, trong đó chú trọng nghiên cứu các thiết chế và định chế xã hội truyền thống (gia đình, dòng họ, cộng đồng) trong sự biến đổi và vai trò của những thiết chế, định chế đó đối với công tác quản lý xã hội hiện nay; cấu trúc xã hội và các mối quan hệ xã hội ở các cấp độ gia đình, dòng họ và cộng đồng trên những lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường... của các tộc người ở trong nước và liên/xuyên biên giới; phân tầng xã hội, mâu thuẫn xã hội và an ninh xã hội, an sinh con người ở các tộc người hiện nay; một số vấn đề cơ bản và cấp bách về giáo dục, y tế, di cư, lao động việc làm, dịch vụ công, giới và bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội,…

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học và cho ngành Dân tộc học/Nhân học.

- Tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và của Viện Dân tộc học.

- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo về các vấn đề liên quan đến xã hội của các tộc người và nhóm xã hội ở Việt Nam.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam; xuất bản kết quả nghiên cứu.

- Quản lý lao động, tài sản, tư liệu của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. TS. Lê Minh Anh - Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về cấu trúc và các mối quan hệ xã hội, quản lý xã hội hiện nay ở các tộc người.

3.2. PGS. TS. Vương Xuân Tình: Quản lý các hoạt động của Tạp chí; đồng thời nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về phân tầng xã hội, sự cố kết và mâu thuẫn trong các tộc người, an ninh con người ở các tộc người.

3.3. TS. Lý Hành Sơn: Nghiên cứu các vấn đề về thiết chế và định chế xã hội truyền thống trong sự biến đổi và vai trò của chúng trong xã hội tộc người hiện nay.

3.4. TS. Lê Thị Mùi: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách xã hội và phát triển xã hội ở các tộc người hiện nay.

3.5. Ths. Hoàng Lê Thảo: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về an sinh xã hội hiện nay, nhất là giáo dục, y tế, di cư, lao động việc làm, dịch vụ công, giới và bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội,…Các tin đã đưa ngày: