Phòng Nghiên cứu Tôn giáo, Tín ngưỡng tộc người

08/08/2018

1. Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và dự báo về tôn giáo, tín ngưỡng của các tộc người ở Việt Nam dưới góc độ Dân tộc học/Nhân học, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tham gia tư vấn khoa học, giảng dạy, đào tạo đại học và sau đại học về tôn giáo Dân tộc học/Nhân học tôn giáo.

 

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của các tộc người tại Việt Nam hiện nay, trong đó tập trung vào: sự chuyển đổi và các động thái mới của các tôn giáo, tín ngưỡng ở các tộc người,  nhóm xã hội, nhóm nghề nghiệp ở trong nước và xuyên quốc gia; những tác động của tôn giáo, tín ngưỡng đến đời sống xã hội các tộc người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa; chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta, những tác động của các chính sách đó đến đời sống tôn giáo, tín ngưỡng các tộc người ở nước ta, quan hệ của hệ thống chính trị với các tổ chức tôn giáo.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học và cho ngành Dân tộc học/Nhân học.

- Tư vấn khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo về Dân tộc học/Nhân học tôn giáo, tín ngưỡng.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; xuất bản kết quả nghiên cứu.

- Quản lý về lao động, tài sản, tư liệu của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. TS. Trần Thị Hồng Yến - Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm quản lý của hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tôn giáo, tín ngưỡng nói chung, đồng thời nghiên cứu sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn của Phật giáo, Công giáo và Tin Lành ở các tộc người.

3.2. TS. Trịnh Thị Lan: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống của các tộc người ở Việt Nam.

3.3. Ths. Nguyễn Anh Tuấn: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tôn giáo, tín ngưỡng; nghiên cứu sâu về các hiện tượng tôn giáo mới ở các tộc người nước ta.

3.4. Ths. Lê Trần Quyên: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về Hồi giáo ở các tộc người nước ta.

3.5. Ths. Vương Ngọc Thi: Nghiên cứu sinh Nhân học Văn hóaCác tin đã đưa ngày: