Phòng Nghiên cứu tộc người Việt

08/08/2018

1. Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và dự báo về các vấn đề lý luận, thực tiễn của tộc người Việt và các nhóm xã hội của tộc người này, nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập; tham gia tư vấn, hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan trong và ngoài nước; tham gia đào tạo đại học, sau đại học về Dân tộc học/Nhân học tộc người Việt và các vấn đề liên quan.

 

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu toàn diện về lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường của người Việt, trong đó chú trọng tính đặc thù ở các vùng miền và nhóm địa phương; mối quan hệ giữa tộc người Việt với các tộc người thiểu số; mối quan hệ giữa người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài; vai trò của người Việt trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam;…Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp cho phát triển bền vững tộc người Việt, phát huy vai trò của người Việt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học và cho ngành Dân tộc học/Nhân học.

- Tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và của Viện Dân tộc học.

- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo về các vấn đề dân tộc liên quan đến tộc người Việt.

- Quản lý lao động, tài sản, tư liệu của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. TS. Trần Minh Hằng - Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về người Việt ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên; quan hệ của tộc người Việt với các tộc người thiểu số; quan hệ của người Việt trong nước với người Việt ở nước ngoài; vai trò của người Việt trong xây dựng và phát triển cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam.

3.2. ThS. Nông Bàng Nguyên - Phó Trưởng phòng: Nghiên cứu sinh Nhân học Văn hóa

3.3. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Viện trưởng: Giúp Viện trưởng quản lý các mảng công tác được phân công; đồng thời nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ giữa tộc người đa số và các tộc người thiểu số trong những quốc gia đa tộc người; các vấn đề kinh tế - xã hội của người Việt đương đại; người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ.

3.4. PGS.TS. Bùi Xuân Đính: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về người Việt nói chung và vùng Nam Bộ; nghiên cứu sâu về các vấn đề làng xã, tổ chức xã hội và quan hệ xã hội của người Việt.

3.5. Ths.Tạ Thị Tâm: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về người Việt ở miền núi phía Bắc, tập trung vào các vấn đề: lịch sử tụ cư, mối quan hệ của người Việt với các tộc người thiểu số, quan hệ kinh tế xuyên biên giới, vai trò của người Việt đối với sự phát triển của khu vực này.

3.6. Ths. Lê Ngọc Huynh: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về người Việt ở vùng ven biển và hải đảo trong đó tập trung vào các vấn đề: lịch sử tụ cư, sinh kế, mối quan hệ của người Việt với các nhóm cư dân khác, vai trò của người Việt đối với sự phát triển vùng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. 



Các tin đã đưa ngày: