Phòng Nghiên cứu Văn hóa tộc người

08/08/2018

1. Chức năng

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và dự báo về các vấn đề liên quan đến văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia; sự giao lưu, tiếp biến và biến đổi văn hóa của các tộc người trong mối quan hệ với văn hóa quốc gia; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của các tộc người, xây dựng và phát triển văn hóa quốc gia, con người Việt Nam đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của đất nước hiện nay; tham gia tư vấn khoa học và đào tạo đại học, sau đại học về các vấn đề liên quan đến văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia.

 

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tộc người trong bối cảnh công nghiệp hóa, toàn cầu hóa và hội nhập.

- Nghiên cứu các đặc điểm văn hóa truyền thống và sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các tộc người trong nước và đồng tộc xuyên quốc gia; các yếu tố tác động, nhất là của chính sách dân tộc, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và toàn cầu hóa đến văn hóa các tộc người; nghiên cứu chính sách văn hóa và quản lý văn hóa; nghiên cứu các vấn đề cơ bản, cấp bách về văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia hiện nay.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học và cho ngành Dân tộc học/Nhân học.

- Tư vấn khoa học cho các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và của Viện dân tộc học.

- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo về các vấn đề liên quan đến văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia.

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; xuất bản kết quả nghiên cứu.

- Quản lý về lao động, tài sản, tư liệu của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Dân tộc học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. TS. Trần Thị Mai Lan - trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa các tộc người nói chung và văn hóa các cộng đồng có quan hệ tộc người xuyên biên giới trong bối cảnh xây dựng văn hóa quốc gia Việt Nam.

3.2. Ths. Đoàn Việt - Phó Trưởng phòng

- Phối hợp với Trưởng phòng quản lý các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa các tộc người ở ven biển miền Trung và Nam Bộ.   

3.3. Ths. Lê Thị Hường: nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa các tộc người ở vùng Đông Bắc và ven biển Bắc Bộ.

3.4. Ths. Sa Thị Thanh Nga: nghiên cứu các vấn đề lý luận về thực tiễn về văn hóa các tộc người vùng Tây Bắc.

3.5. Ths. Lục Mạnh Hùng: nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa các tộc người ở Trường Sơn - Tây Nguyên, phục trách kỹ thuật Website.Các tin đã đưa ngày: