Đề tài/Nhiệm vụ cấp bộ của Viện Dân tộc học giai đoạn 2001 đến nay

09/04/2021

1

Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2006-2009

2

Nghề dệt của người Thái Mai Châu

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

2000-2001

3

Quan hệ dân tộc Cống, Hà Nhì thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến ở Việt Nam

TS. Phạm Quang Hoan

2001-2002

4

Những vấn đề cấp bách về dân tộc ở nước ta

PGS.TS. Khổng Diễn

2001-2002

5

Những tác động của yếu tố văn hóa xã hội trong quản lý Nhà nước về môi trường

TS. Hoàng Hữu Bình

2003-2005

6

Ảnh hưởng của các yếu tố tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Chăm

TS. Ngô Thị Chính

2004-2005

7

Thực trạng sử dụng đất đai ở Tây Nguyên và những kiến nghị, giải pháp

PGS.TS. Khổng Diễn

2004-2005

8

Quan hệ dân tộc ở vùng biên giới Việt - Lào

TS. Lý Hành Sơn

2005-2007

9

Sự chuyển đổi từ tín ngưỡng truyền thống sang đạo Tin Lành ở người Hmông

TS. Nguyễn Văn Thắng

2005-2007

10

Đổi mới chính sách phát triển nông nghiệp nương rẫy theo hướng bền vững ở vùng cao biên giới Tây Bắc

TS. Đoàn Đình Thi

2006-2007

11

Những giải pháp văn hóa xã hội nhằm hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở một số dân tộc vùng Đông Bắc Việt Nam

TS. Đào Huy Khuê,

TS.Vũ Thị Hồng

2006-2007

12

Những vấn đề dân tộc - tôn giáo phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2015

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2006-2008

13

Quan hệ tộc người của người Lô Lô trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt - Trung hiện nay

TS. Phạm Đăng Hiến

2007-2008

14

Một số vấn đề chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2008-2009

15

Vai trò của người Việt trong sự phát triển bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam

PGS.TS. Bùi Xuân Đính

2008-2009

16

Tác động của yếu tố truyền thống đến quản lý xã hội cơ sở vùng dân tộc miền Tây Thanh Hóa - Nghệ An

TS. Đặng Thị Hoa

2008-2009

17

Một số vấn đề cơ bản chính sách đất đai vùng dân tộc miền Tây Thanh Hóa - Nghệ An

TS. Trần Văn Hà

2008-2009

18

Một số vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Giáy trong quá trình phát triển kinh tế vùng biên ở Lạng Sơn và Lào Cai

TS. Đặng Thanh Phương

2008-2009

19

Phát triển bền vững về văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập vùng Đông Bắc

PGS.TS. Vương Xuân Tình,

TS. Trần Hồng Hạnh

2008-2009

20

Nghiên cứu dân tộc Hmông vùng biên giới Việt - Lào

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2008-2010

21

Một số vấn đề dân tộc dưới sự tác động của sự phát triển vùng biên giới Việt -Trung (Nghiên cứu về người Hà Nhì ở một làng của tỉnh Lào Cai và một làng thuộc Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

PGS.TS. Vương Xuân Tình

2009-2010

22

Một số vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc vùng biên giới của hai nước Việt Nam - Trung Quốc (trường hợp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và vùng Tây Bắc Việt Nam)

ThS. Trần Thị Mai Lan

2009-2010

23

Tổng quan những vấn đề cơ bản của các dân tộc ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2009-2010

24

Một số vấn đề cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

2009-2010

25

Một số vấn đề cơ bản các dân tộc vùng Đông Bắc

PGS.TS. Bùi Xuân Đính

2009-2010

26

Một số vấn đề cơ bản các dân tộc vùng Tây Thanh Hóa và Nghệ An

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2009-2010

27

Một số vấn đề cơ bản các dân tộc vùng Tây Nguyên

TS. Nguyễn Văn Minh

2009-2010

28

Một số vấn đề cơ bản về dân tộc Chăm ở Việt Nam

TS. Lý Hành Sơn

2009-2010

29

Một số vấn đề cơ bản về dân tộc Khơme Nam Bộ

TS. Nguyễn Văn Thắng

2009-2010

30

Một số vấn đề cơ bản về canh tác nương rẫy: Thực trạng và giải pháp

TS. Đoàn Đình Thi

2009-2010

31

Một số giải pháp cơ bản về đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số

ThS. Nguyễn Bảo Đồng

2009-2010

32

Báo cáo thường niên năm 2009 về: Quan hệ dân tộc ở vùng miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

PGS.TS. Vương Xuân Tình,

TS. Nguyễn Văn Minh

2009

33

Báo cáo thường niên năm 2010 về: Quan hệ dân tộc ở vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

PGS.TS. Vương Xuân Tình,

TS. Nguyễn Văn Minh

2010

34

Tổng quan một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam giai đoạn 2011-2020

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2011-2012

35

Một số vấn đề cơ bản về dân tộc - tôn giáo trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam

TS. Lý Hành Sơn

2011-2012

36

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam

PGS.TS. Bùi Xuân Đính,

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2011-2012

37

Một số vấn đề cơ bản về văn hóa trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam

PGS.TS. Vương Xuân Tình

2011-2012

38

Một số vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam

TS. Đặng Thị Hoa

2011-2012

39

Một số vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam

TS. Trần Văn Hà

2011-2012

40

Báo cáo thường niên về tình hình dân tộc ở nước ta năm 2011 và vấn đề ly khai tự trị của người Hmông

TS. Nguyễn Văn Minh

2011

41

Báo cáo thường niên về tình hình dân tộc ở nước ta năm 2012 và vấn đề Tin Lành ở Tây Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

2012

42

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người vùng miền núi phía Bắc

TS. Lý Hành Sơn,

TS. Trần Thị Mai Lan

2013-2014

43

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người tại chỗ vùng Tây Nguyên

TS. Trần Minh Hằng,

TS. Nguyễn Công Thảo

2013-2014

44

Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia của một số tộc người vùng Nam Bộ

PGS.TS. Vương Xuân Tình,

ThS. Vũ Đình Mười

2013-2014

45

Nghiên cứu xử lý và báo cáo kết quả điều tra khảo sát các biến đổi kinh tế và quan hệ gia đình từ cuộc điều tra khảo sát năm 1981 đối với 6 dân tộc thiểu số: Tày, Nùng, Mường, Thái, Chăm và Khơ-me

TS. Trần Văn Hà,

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2013-2014

46

Quan hệ tộc người với cộng đồng dân tộc - quốc gia ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

PGS.TS. Vương Xuân Tình

2015-2016

47

Một số lý thuyết về tộc người và tiếp cận ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

2015-2016

48

Một số vấn đề về đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ góc nhìn Dân tộc học

PGS.TS. Bùi Xuân Đính, TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2015-2016

49

Biến đổi của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành ở một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (từ 2005 đến nay)

TS. Trần Thị Hồng Yến

2005-2016

50

Thay đổi sinh kế của một số dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Tây Bắc dưới tác động của biến đổi khí hậu

PGS.TS. Trần Hồng Hạnh

2015-2016

51

Tri thức tộc người trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu của người Kinh và    Khơ-me ở tỉnh Cà Mau

TS. Nguyễn Công Thảo

2017-2018

52

Sinh kế bền vững của người Khơ-me ở Sóc Trăng

ThS. Vũ Đình Mười

2017-2018

53

Ảnh hưởng của một số yếu tố văn hóa tới chăm sóc sức khỏe của hai tộc người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu

TS. Lê Minh Anh,

ThS. Hoàng Thị Lê Thảo

2017-2018

54

Đặc trưng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cờ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang

TS. Trần Mai Lan,

ThS. Đoàn Việt

2017-2018

55

Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La

TS. Phạm Quang Linh

2017-2018

56

Mạng lưới xã hội của tộc người Lô Lô và Nùng ở tỉnh Cao Bằng trong phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự xã hội vùng biên giới

TS. Lê Minh Anh, TS. Lê Thị Mùi

2019-2020

57

Sinh kế của người Cơ-tu vùng tái định cư thủy điện A Vương và người Ca dong (Xơ-đăng) vùng tái định cư thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam

TS. Bùi Thị Bích Lan, TS. Nguyễn Thị Tám

2019-2020

58

Ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái ở tỉnh Sơn La

TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà, ThS. Phạm Thị Cẩm Vân

2019-2020

59

Truyền thông và vấn đề ý thức quốc gia của một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai

TS. Bùi Thị Bích Lan

2021-2022

60

Di cư lao động sang Trung Quốc của người Tày, Nùng và tác động đến phát triển vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn

ThS.NCVC. Vũ Đình Mười

2021-2022

61

 Các dòng chảy lâm sản của một số tộc người ở vùng biên giới huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

TS. Nguyễn Công Thảo

2021-2022

62

Biến đổi tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Hmông, Dao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang

TS. Trịnh Thị Lan.

2021-2022

63

Ảnh hưởng văn hóa của một số tộc người ở Trung Quốc đến người Nùng và người Hmông ở vùng biên giới tỉnh Cao Bằng

TS. Trần Thị Mai Lan

2021-2022

64

Ý thức quốc gia - dân tộc của một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Hà Giang

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2021-2022

65

Gia đình của người Hà Nhì và người Giáy ở vùng biên giới huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay

TS. Hoàng Phương Mai

2021-2022

 Các tin đã đưa ngày: