Đề tài hợp tác với các tổ chức và địa phương trong nước giai đoạn 2001 đến nay

30/03/2020

1

Dự án Điều tra cơ bản kinh tế, xã hội, văn hóa các dân tộc ở Việt Nam

PGS.TS. Khổng Diễn

1997-2002

2

Dự án Điều tra xác minh thành phần dân tộc ở Việt Nam

PGS.TS. Khổng Diễn

2002-2005

3

Địa chí Vĩnh Phúc

PGS.TS. Phạm Quang Hoan,

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2006-2009

4

Nghiên cứu các thiết chế xã hội truyền thống và đề xuất nội dung phát huy vai trò tích cực trong quản lý xã hội ở các địa bàn dân cư, dân tộc tỉnh Sơn La

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2007-2008

5

Thực trạng đói nghèo và phân tầng xã hội ở Vĩnh Phúc hiện nay

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2006-2007

6

Tác động đô thị hóa, công nghiệp hóa tới phát triển kinh tế và biến đổi xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2007-2008

7

Nghiên cứu về chỉ số IQ đối với học sinh tiểu học tỉnh Hòa Bình

TS. Đào Huy Khuê

2008-2010

8

Nghiên cứu văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Dìu ở Tuyên Quang

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2008-2010

9

Nghiên cứu sự phát triển thể chất của học sinh từ 9 đến 17 tuổi ở một số tộc người tỉnh Điện Biên và những yếu tố tác động

ThS. Nguyễn Bảo Đồng

2009-2010

10

Văn hóa dân gian và tri thức bản địa của người dân sống trong khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2009-2010

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố truyền thống tới giáo dục và chăm sóc trẻ em ở một số dân tộc tỉnh Sơn La

TS. Đặng Thị Hoa

2011-2012

12

Văn hóa truyền thống người Thủy ở Tuyên Quang

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2012-2013

13

Văn hóa dân tộc và tiềm năng du lịch ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

ThS. Đoàn Việt

2012-2013

14

Dự án Nghiên cứu bảo tồn văn hóa các dân tộc vùng lòng hồ và vùng tái định cư nhà máy thủy điện Sơn La

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2008-2013

15

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Bình

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2012-2013

16

Nâng cao chất lượng quản lý đào tạo cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên trong điều kiện hiện nay

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

2013-2014

17

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Tày ở tỉnh Tuyên Quang

TS. Lê Hải Đăng

2013-2015

18

Dự án Nghiên cứu bảo tồn văn hóa các dân tộc vùng lòng hồ và vùng tái định cư Thủy điện Lai Châu

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2014-2015

19

Dự án dịch vụ sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Địa chí huyện Hoài Đức”

PGS.TS. Bùi Xuân Đính

2015-2016

20

Du lịch cộng đồng hướng tới giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số nước ta

TS. Nguyễn Công Thảo

2018-2019

21 Đề tài cấp Bộ phối hợp với Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2019: “Một số giải pháp phát triển các mô hình du lịch cộng đồng góp phần giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số”  TS. Nguyễn Công Thảo 2018-2019
22 Nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh Hà Giang: “Nghiên cứu xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo (tiêu biểu) của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang” PGS. TS. Nguyễn Văn Minh 2018-2020
23 Đề tài cấp Bộ phối hợp với Ủy ban Dân tộc: “Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”  TS. Võ Thị Minh Lệ 2019 - 2021

 Các tin đã đưa ngày: