Đề tài hợp tác quốc tế giai đoạn 2001 - 2018

08/08/2018

1

Nâng cao năng lực nghiên cứu các dân tộc thiểu số

PGS.TS. Khổng Diễn

2000-2002

2

Phụ nữ Khơ-me với các chương trình tín dụng ở Trà Vinh

ThS. Vũ Đình Mười

2003-2004

3

Xây dựng khung chương trình đào tạo sau đại học Dân tộc học/Nhân học văn hóa - xã hội

PGS.TS. Khổng Diễn

2003-2006

4

Cách ứng phó với nạn thiếu lương thực của các dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam (qua nghiên cứu 3 tộc người: Dao, Mường và Thổ tại 3 tỉnh Bắc Kạn, Hòa Bình và Nghệ An

TS. Vương Xuân Tình

2005-2006

5

Nghiên cứu giới ở Việt Nam

(giai đoạn III)

TS. Đỗ Thúy Bình

2006-2008

6

Cách ứng phó với nạn thiếu lương thực của các dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam và Lào: Tăng cường năng lực và hợp tác nghiên cứu giữa Viện Dân tộc học Việt Nam và Viện Nghiên cứu văn hóa Lào

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2007-2008

7

“Sốt đất và phá sản”: Đô thị hóa và phát triển bền vững ở các cộng đồng ven đô Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2012-2014

8

Biến đổi xã hội trong quá trình đô thị hóa ở một xã người Tày vùng Đông Bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2016

9

Đô thị hóa và biến đổi xã hội ở nông thôn đương đại Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình,

TS. Nguyễn Công Thảo

2018

 Các tin đã đưa ngày: