Đề tài cấp nhà nước và Quỹ phát triển KHCN quốc gia giai đoạn 2001 đến nay

08/08/2018

1

Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2012-2014

2

Tri thức dân gian (tri thức tộc người) của dân tộc Dao trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2012-2015

3

Chính sách tái định cư trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi: Nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La

TS. Trần Văn Hà

2012-2015

4

Các hiện tượng tôn giáo mới vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay và ảnh hưởng của chúng trong thời kỳ đổi mới

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

2013-2016

5

Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt - Trung

PGS.TS. Trần Hồng Hạnh

2015-2016

6

Ứng phó của cư dân vùng bán đảo Cà Mau dưới tác động của cảnh quan môi trường từ năm 1986 đến nay

TS. Nguyễn Trường Giang

2017-2019

7

Chính sách đất đai vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2017

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2017-2019

8

Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây duyên hải Trung Bộ

PGS.TS. Bùi Văn Đạo

2018-2020

9

Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội

TS. Trần Thị Hồng Yến

2018-2020

10

Đánh giá hiệu quả, tác động  của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế  thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay

TS. Trần Minh Hằng

2018

11 Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung PGS.TS. Bùi Văn Đạo 2018-2020
12 Đánh giá hiệu quả, tác động của các chương trình dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay (Phối hợp với Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2020) TS. Trần Minh Hằng 2018-2020
13 Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội (Phối hợp với Bộ khoa học và Công nghệ) TS. Trần Thị Hồng Yến 2018-2020

 Các tin đã đưa ngày: