Đề tài cấp nhà nước và Quỹ phát triển KHCN quốc gia giai đoạn 2001 - 2018

08/08/2018

1

Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2012-2014

2

Tri thức dân gian (tri thức tộc người) của dân tộc Dao trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2012-2015

3

Chính sách tái định cư trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi: Nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La

TS. Trần Văn Hà

2012-2015

4

Các hiện tượng tôn giáo mới vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay và ảnh hưởng của chúng trong thời kỳ đổi mới

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

2013-2016

5

Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt - Trung

PGS.TS. Trần Hồng Hạnh

2015-2016

6

Ứng phó của cư dân vùng bán đảo Cà Mau dưới tác động của cảnh quan môi trường từ năm 1986 đến nay

TS. Nguyễn Trường Giang

2017-2019

7

Chính sách đất đai vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2017

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2017-2019

8

Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây duyên hải Trung Bộ

PGS.TS. Bùi Văn Đạo

2018-2020

9

Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội

TS. Trần Thị Hồng Yến

2018-2020

10

Đánh giá hiệu quả, tác động  của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế  thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay

TS. Trần Minh Hằng

2018Các tin đã đưa ngày: