Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt Nam trong lĩnh vực ngôn ngữ (Những cơ sở khoa học)

Cấp Nhà nước

HTK

Bùi Đình Thanh, Bùi Đức Hùng

Ban Đối ngoại Trung ương, Ban TCCB và Đào tạo, Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

Ban Khoa giáo Trung ương, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

Ban TCCB và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ

17/08/2012 - 17/08/2012

Bách khoa thư, Báo cáo xã hội hàng năm

Giới thiệu đề tài:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt Nam trong lĩnh vực ngôn ngữ (Những cơ sở khoa học) : Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Chính sách của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt Nam trong lĩnh vực ngôn ngữ (Những cơ sở khoa học) : Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Chính sách của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt Nam trong lĩnh vực ngôn ngữ (Những cơ sở khoa học) : Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Các đề tài khác
CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ