Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội qua tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội

Dự án Điều tra

DA.09.4

Phạm Thị Thùy Vinh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Hà Nội, Hán Nôm, Thăng Long Hà Nội

Giới thiệu đề tài:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Địa danh Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Chương 2: Nguồn tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội.  Chương 3: Địa danh hành chính các cấp của Hà Nội được ghi lại trên các bài minh văn Hán Nôm. Chương 4: Địa danh hành chính Hà Nội theo đơn vị hành chính đương thời.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ