Lịch sử Việt Nam (1951 – 1954) – Tập 11

Dự án Điều tra

DA.09

Nguyễn Văn Nhật

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Sử học

01/01/2009 - 01/01/2010

Lịch sử Việt Nam

Giới thiệu đề tài:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Âm mưu mới của đế quốc Pháp, Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Chương 2: Tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến (1951-1952). Chương 3:  Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động tiến công địch trên chiến trường (1951-1952).   Chương 4: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất (1953-1954). Chương 5: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ.  Chương 6: Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ