Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững Bắc Trung Bộ trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011-2020

Dự án Điều tra

DT.09.07

Nguyễn Ngọc Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

Ban TCCB và Đào tạo

01/01/2009 - 01/01/2010

Đô thị hoá, Phát triển bền vững

Giới thiệu đề tài:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Ngọc Tuấn. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá trình hình triển khai các quan điểm chính sách, luật pháp, thể chế và phát triển bền vững đô thị của vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2001-2010. Đánh giá tổng quan thực trạng và xác định những vấn đề cơ bản về phát triển bền vững đô thị của vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2001-2010. Xác định, đánh giá các nhân tố (khách quan và chủ quan) ảnh hưởng (tích cực và tiêu cực) đến môi trường và phát triển bền vững đô thị của vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2001-2010 dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ