Chính sách công nghiệp trong mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2011-2020

Đề tài hợp tác với địa phương

DP.56

Lê Anh Vũ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính sách, Công nghiệp

Giới thiệu đề tài:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Anh Vũ. Đề tài tập trung nghiên cứu để nhận diện chính sách công nghiệp giai đoạn trước năm 2010.Qua đó chỉ ra tác động của chính sách công nghiệp đến tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, những vấn đề bất cập của chính sách công nghiệp cần được giải quyết  trong giai đoạn 2011-2020. Làm rõ yêu cầu đổi mới chính sách công nghiệp trong mô hình tăng trưởng mới, những nhân tố tác động và định hướng cơ bản. Qua đó khuyến nghị chính sách công nghiệp của Việt Nam trong mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2011-2020.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ