Diễn ca lịch sử Nôm văn bản và tác phẩm

Đề tài hợp tác với địa phương

CV.23

Hoàng Thị Ngọ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Lịch sử, Hán Nôm

Giới thiệu đề tài:

         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Khái quát về thể tài diễn ca lịch sử Nôm: diễn ca lịch sử Nôm; Nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển của thể tài diễn ca lịch sử Nôm; Đặc trưng tính chất của diễn ca lịch sử Nôm. Phần 2: Tuyển chọn tác phẩm diễn ca lịch sử.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ