Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc

Cấp viện

CV.09.5

Phạm Quang Hoan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

Ban TCCB và Đào tạo

01/01/2007 - 01/01/2010

Dân tộc

Giới thiệu đề tài:

        Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Dự án thuộc Dự án tổng thể “Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ”. Dự án tập trung điều tra, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các tộc người ở Tây Bắc, gắn phát triển kinh tế với giải quyết những vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Xác định các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. Qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến cơ bản về kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh các tộc người vùng Tây Bắc.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ