Ca trù, hát ả đào và văn hóa Thăng Long – Hà Nội

Cấp viện

CV.09.08

Nguyễn Xuân Diện

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Ban Khoa giáo Trung ương

01/01/2009 - 01/01/2010

Thăng Long Hà Nội, Văn hóa phi vật thể

Giới thiệu đề tài:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Diện. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Lịch sử ca trù Thăng Long – Hà Nội.   Phần 2: Nghệ thuật ca trù Thăng Long – Hà Nội. Phần 3: Ca trù và văn hóa Thăng Long – Hà Nội.  

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ