Khảo cứu nghệ thuật truyện truyền kỳ chữ Hán Việt Nam thời Trung đại

Cấp viện

CV.02

Phạm Văn Thắm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Ban Đối ngoại Trung ương

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn học Việt Nam

Giới thiệu đề tài:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Văn Thắm. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Thuật ngữ truyền kỳ. Chương 2: Nhận diện tác phẩm truyền kỳ viết bằng chữ Hán Việt Nam thời Trung đại. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện truyền kỳ. Chương 4: Nghệ thuật xây dựng các loại hình thế giới siêu nhiên. Chương 5: Nghệ thuật sử dụng ngôn từ và phong cách thể hiện.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ