Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc rất ít người giai đoạn 2012 - 2016”

10/04/2013

Ngày 09/04/2013 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc rất ít người giai đoạn 2012 - 2016” do đồng chí Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm chủ trì

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện Lãnh đạo của một số Vụ, đơn vị thuộc cơ quan UBDT.

     Mục tiêu của Đề án nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới ở các thôn, bản thuộc các dân tộc rất ít người (có số dân dưới 10.000 người), xoá đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc một cách bền vững; phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng dân số; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giảm sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng và cả nước, nâng cao vị thế của cá dân tộc, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng biên giới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đến năm 2016, kết cấu hạ tầng phát triển ngang bằng với thôn, bản các dân tộc khác trên cùng địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 12 dân tộc giảm xuống 1/3 so với tỉ lệ hộ nghèo hiện nay, cơ bản không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn.  

 

     Đề án được triển khai thực hiện sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của các dân tộc rất ít người. Do điều kiện tự nhiên và lịch sử để lại, các dân tộc có số dân ít là những nhóm dân tộc đặc biệt khó khăn và đang phải đối mặt với nhiều thách thức cũng như yêu cầu phát triển của các dân tộc. Việc triển khai đề án không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về kinh tế - xã hội cho riêng các dân tộc có dân số dưới 10.000 người mà còn có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Cùng với tính hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường như các đề án khác, ý nghĩa cao nhất là thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển các cộng đồng dân tộc trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam.


PV

(http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ubdt/home)


Các tin đã đưa ngày: