Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012

01/07/2013

      Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 của Viện Dân tộc học đã được tổ chức vào 12 trong năm, với chủ đề: “Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980 - 2012): Vấn đề chung và những nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái và Ka đai”

      Đây là Hội nghị đầu tiên thuộc Chương trình tổ chức Hội nghị thông báo Dân tộc học của Viện Dân tộc học từ năm 2012 - 2014, về vấn đề Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam. Sau Hội nghị của năm 2012, Hội nghị của năm 2013 và 2014 ngoài những vấn đề chung, sẽ tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu về tộc người của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me; Hmông - Dao, Hán - Tạng và Mã Lai - Đa đảo. Mục đích của Chương trình là nhằm tổng kết, đánh giá và trình bày những nghiên cứu mới liên quan đến vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ sau năm 1979 - năm công bố bản Danh mục thành phần các dân tộc ở nước ta đến nay; qua đó, thấy được thành tựu, hạn chế và đề ra phương hướng, kế hoạch cho nghiên cứu vấn đề này trong thời gian tới; góp phần phát triển hướng nghiên cứu cơ bản của Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Nội dung của Chương trình là tìm hiểu những vấn đề lý thuyết về tộc người; xem xét toàn diện về vấn đề tộc người, trong đó tập trung vào các khía cạnh: quá trình tộc người (quá trình phát triển nội tại và biến đổi của tộc người), quan hệ tộc người và bản sắc văn hóa tộc người.

     Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 đã tập trung vào những lý thuyết nghiên cứu về tộc người; những tổng kết, đánh giá bước đầu về vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ năm 1980 đến nay. Đồng thời, Hội nghị còn quan tâm tới những nghiên cứu về tộc người liên quan đến các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái và Ka đai kể từ năm 1980 đến nay, như sự phát triển và biến đổi kinh tế-xã hội; quan hệ dân tộc (quan hệ nội tộc người, giữa các dân tộc thiểu số, giữa dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, quan hệ dân tộc xuyên biên giới); bản sắc văn hóa tộc người… dưới tác động của chính sách dân tộc, kinh tế thị trường, của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa.

     Hội nghị đã nhận được 73 báo cáo của đại diện các tổ chức và cá nhân các nhà khoa học có nghiên cứu, giảng dạy và công tác liên quan đến vấn đề tộc người. Trong mục này, chúng tôi sẽ thông tin tới bạn đọc một số bài viết của Hội thảo.       



Các tin đã đưa ngày: