Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Cấp Nhà nước

KX.05.11

Phạm Thành Nghị

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2001 - 01/01/2005

Nghiên cứu con người, Quản lý nguồn nhân lực, Nguồn nhân lực

Viện Nghiên cứu Con người

Giới thiệu đề tài:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Phạm Thành Nghị làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Phân tích tổng hợp các nhóm mô hình quản lý nguồn nhân lực: Mô hình quản lý nguồn nhân lực theo các thành tố quá trình (Mô hình Fombrun, Tichy và Devanna, Mô hình Harvard, Mô hình Warwick, Mô hình Bratton và Gold); Mô hình quản lý nguồn nhân lực theo tính chất các mối quan hệ trong tổ chức và vai trò của yếu tố con người trong tổ chức như Mô hình hành chính (Bureaucratic Model), Mô hình đồng nghiệp (Collegial Model), Mô hình mở (Open System Model); Mô hình quản lý nguồn nhân lực trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung và trong cơ chế thị trường, … Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn nhân lực, bao gồm: các giải pháp quản lý và sử dụng nguồn nhân lực hành chính nhà nước; Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực khu vực sự nghiệp; Các giải pháp quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ