Vai trò gia đình trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người

Cấp Nhà nước

KX.07.09

Lê Thi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1992 - 01/01/1995

Phát triển con người, Vai trò gia đình, Gia đình

Viện Gia đình và Giới

Giới thiệu đề tài:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do GS. Lê Thi  làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.07. Đề tài nghiên cứu về vai trò gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu trình bày các vấn đề sau: Một số quan điểm lý luận và phương pháp tiếp cận của đề tài; Sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước; Gia đình Việt Nam và sự hình thành nhân cách con người trong tiến trình đổi mới của đất nước hiện nay; Sự hợp tác giữa gia đình với nhà trường và các tổ chức xã hội khác; Sự hỗ trợ của nhà nước trong chức năng xã hội hoá con người và các kiến nghị chính sách về vấn đề gia đình.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ