Điều tra về gia đình Việt Nam

Cấp Nhà nước

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Tổng cục Thống kê, Viện Gia đình và Giới

01/01/2006 - 01/01/2008

Điều tra xã hội học, Điều tra gia đình, Gia đình

Viện Gia đình và Giới

Giới thiệu đề tài:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do Viện Gia đình và Giới (Viện KHXH Việt Nam), Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Tổng cục Thống kê phối hợp thực hiện. Dự án tập trung điều tra vào bốn nội dung điều tra chính là quan hệ gia đình, các giá trị và chuẩn mực gia đình, kinh tế gia đình và phúc lợi gia đình. Trong mỗi nội dung, điều tra tập trung vào những vấn đề cơ bản nhằm làm rõ thực trạng, thu thập thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách về gia đình.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ