Thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và những chính sách đối với gia đình

Cấp Nhà nước

Lê Thi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1993 - 01/01/1995

Chính sách gia đình, Gia đình

Viện Gia đình và Giới

Giới thiệu đề tài:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do GS. Lê Thi làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của Chương trình Khoa học cấp Nhà nước KX.04. Nội dung nghiên cứu về những vấn đề sau: Thực trạng hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay, cấu trúc quy mô gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên, việc thực hiện các chức năng gia đình trong điều kiện đổi mới của đất nước và cơ chế thị trường; Phân tích đi sâu vào một số vấn đề chủ yếu của các gia đình công nhân, nông dân, trí thức nhằm làm rõ những mặt tiến bộ, tích cực trong sự phát triển của gia đình hiện nay, đồng thời chỉ ra những vấn đề tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương hướng tháo gỡ.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ